Nguyên ổn tắc cơ bạn dạng trong chia cồn từ bỏ trong giờ Anh là phụ thuộc vào vào công ty ngữ cùng thì được sử dụng. Chủ ngữ số những thì phân tách động trường đoản cú số những, nhà ngữ số không nhiều thì phân tách hễ từ bỏ số ít. Nhưng, vẫn có những nước ngoài lệ mà lại Quý Khách đề xuất học trực thuộc, vậy buộc phải IELTS TUTOR mong muốn share cùng với các bạn chủ thể Sự đoàn kết thân nhà ngữ với hễ từ thuộc 25 nguyên tắc chia cồn tự rất đỉnh.

Bạn đang xem: As well as chia theo chủ ngữ nào


*

S(plural) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

They often work very hard.We are teachers.The animals gather closely together for warmth.Teachers work with students khổng lồ find out specific need.Asian countries cooperate with each other.
*

4. khi nhà ngữ được nối vị liên từ “OR” hoặc “NOR” thì phân tách hễ từ bỏ theo nhà ngữ gần nhất cùng với hễ từ


S1 OR/NOR S2 + V(s2)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Our happiness or our sorrow is largely due khổng lồ our actions.My parents or my brother is staying at trang chủ now.You or I am the winner.

5. Nếu chủ ngữ áp dụng kết cấu “EITHER …. OR” hoặc “NEITHER …NOR” thì phân tách rượu cồn trường đoản cú theo chủ ngữ sớm nhất.


EITHER S1 OR S2 + V(s2)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Either my parents or I am going khổng lồ the supermarket khổng lồ buy food for lunch.Either he or I have to leave.Either I or he has to lớn leave sầu.Neither the old man nor hissons arewilling khổng lồ sell the cow. (NOT Neither the old man nor his sons is willing to sell the cow.)Neither John nor his friends have seen this movie before.Neither John nor his friends have sầu seen this movie before.Neither I nor you are right

EITHER/NEITHER OF + N + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Neither of them is available to speak now.Either of us is capable of doing the job.Neither of them works in this company.Either of my parents is staying at trang chủ now.Either of students has left the door unlocked

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The number of addicted people has increased recently.The number of bears decreases day by day.The number of days in a week is 7.The number of people, who have sầu lost their job, is quite big.The number of accidents has gone down steadily since the speed limit was imposed.
*

A NUMBER OF + N + V (plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

A number of good students in my class have decreased this year.A number of hours have passedA number of people have sầu lost their job.A number of books in this library are really big.A number of special conditions is necessary for the formation of a geyser.

9. Khi nhà ngữ được nối với nhau bởi: besides, no less than, as long as, as well as, with, together with,… thì động trường đoản cú phân tách theo chủ ngữ sản phẩm công nghệ nhất


IELTS TUTOR trả lời cách rành mạch sự khác nhau thân as long as, as well as, with, together with vào giờ đồng hồ anh


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The old man with his dog passes my house every morning.Mr. Johnson as well as his assistants has arrived.Mr Robbins, accompanied by his wife and children, is leaving tonight.My father as well as the other people in my family is very friendly.Klặng, as well as her parents is coming lớn the party.The shop, with its articles,wasburnt down. (NOT The shop, with its articles, were burnt down.)The ship, with its crew,wassaved.Silver as well as goldisa precious metal.The father as well as his sonsisindustrious.No one, besides James,knowsit.Kate, and not you,haswon the prize.James, together with his friends,waspresent.

10. Chủ ngữ gồm nhiều cửa hàng khác biệt với được nối bởi vì liên tự “AND” thì phân tách hễ trường đoản cú chia theo bề ngoài số nhiều (có nước ngoài lệ)


S1 AND S2 + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Fire and water do not agree.Honor & glory are the rewards.John & I are going to lớn college next autumn.Bread & butter is my favorite food.Lan and Tam are classmates in this school year.My father và my mother have sầu lived happily together since they got married.

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Các ngôi trường vừa lòng sau thì cần phải cần sử dụng số ít:Khi bọn chúng thuộc duy nhất người, 1 vật, 1 món nạp năng lượng hay như là 1 khái niệmIELTS TUTOR xét ví dụ:

Bread & meat is my favorite dish.

President và CEO is Mr Smith

Phxay cùng thì cần sử dụng số ít

IELTS TUTOR xét ví dụ: Two và three is five.


11. Chủ ngữ bắt đầu bởi một đại trường đoản cú bất định nhỏng each, each of, everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, every + N thì hễ từ bỏ luôn phân chia theo công ty ngữ số không nhiều.


EACH/EVERY + N + V(singular)EVERYONE/SOMETHING + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Each boy và each girl has their own story.Everyone in my class is very intelligent.Each of the boys has a bicycle.Someone has taken my pencil.Each person is allowed 20kilogam luggage.Everybody toàn thân knows Tom.

12. Lúc nhà ngữ áp dụng cấu tạo MANY + N số nhiều thì phân chia đụng trường đoản cú theo vẻ ngoài số các.


MANY + N(plular) + V(plular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Many students like playing games nowadays.Many animals face starvation and frostbite during the snowy season.Many vehicles are equipped with an air bag.Many countries around the world celebrate earth dayMany movies now make more money from sales of DVDS than from the box office.

IELTS TUTOR lý giải Cách dùng tự "many" tiếng anh


13. lúc công ty ngữ ban đầu cùng với kết cấu MANY + A + N số ít thì động từ sẽ được phân chia theo vẻ ngoài số ít.


MANY + A + N(singular) + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Many a leader fallen due to lớn pride.Many a student doesn’t want to study all day at school.Many a little makes a miracle.Many a letter has crossed.Many a good hanging prevents a bad marriage, và, for turning away, let summer bear it out.

14. lúc chủ ngữ bao hàm THE + ADJECTIVE để có một số đông thì phân chia hễ từ bỏ theo vẻ ngoài số các.


THE + ADJECTIVE + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

The deaf are the people who are not able to lớn hear.

Despite not having much money, The poor are still happy.

The rich are not always happy.

The poor get poorer, the rich get richer.

The French lượt thích khổng lồ eat well.

IELTS TUTOR lưu ý:

Đặc biệt, Khi đứng sau THE là danh từ people, police, army, children, cattle (gia súc) thì cũng sử dụng rượu cồn trường đoản cú nghỉ ngơi số các.IELTS TUTOR xét ví dụ:The police have sầu patrolled through the night lớn catch that murder.

IELTS TUTOR khuyên bảo Cách dùng "The + Adj" trong giờ đồng hồ anh


15. Một số danh từ bỏ có “S” làm việc cuối nhưng mà vẫn chia hễ trường đoản cú theo hình thức số không nhiều.


IELTS TUTOR giữ ý:


Môn học: physics (thứ lý ), mathematics (toán), economics (kinh tế học), politics (chủ yếu trị học) ...Môn thể thao: athletics (môn điền kinh), billiards (bi-da), checkers(cờ đam)Tên các cnạp năng lượng bệnh: Measles (sởi), rickets (bé xương)....Các danh tự khác: news (tin tức), the United States,.....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Physics is more difficult than chemistry.Gymnastics is my favorite sport.Maths is considered as a difficult subject with many students.The United States has new president.

IELTS TUTOR khuyên bảo Các danh trường đoản cú bao gồm “s” sinh hoạt cuối tuy thế là danh từ số ít


16. Lúc chủ ngữ là cụm trường đoản cú chỉ tiền, khoảng cách, kích thước, thống kê giám sát và thời hạn thì động tự phân chia theo vẻ ngoài số không nhiều.


MONEY/TIME/DISTANCE/WEIGHT + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Five dollars to buy this shirt is very cheap.8 hours of sleeping is enough.Money makes the world go around.Time flies when you"re having funFive sầu kilometers is not far. Three years are not a long time.

17. Đối với phần đa nhà ngữ có đựng phân số, tỷ lệ thì ta phân chia rượu cồn từ bỏ theo danh trường đoản cú thua cuộc "OF".


% + OF + S(singular + uncountable) + V(singular)

% + OF + S(plural + countable) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Two third of students in my class are girls.Two third of water in this bottle is drunk by Peter.

Fifty percent of the pie has disappeared.

One-third of the thành phố is unemployed.

One-third of the people are unemployed.


18. Nếu danh từ bỏ đi sau những cụm tự MAJORITY OF, SOME OF, ALL OF, MOST OF là số không nhiều không đếm được đang chia động trường đoản cú số không nhiều cùng ngược chở lại nếu số nhiều đếm được thì phân chia đụng từ bỏ số các.


MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S(singular + uncountable) + V (singular)

MAJORITY OF/SOME OF/ALL OF + S(plural + countable) + V (plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Some of my friends are very good at English.Some of the information he told us was not reliable.Some of the students are late for class.Most of the water is polluted.

All of the books are interesting.


IELTS TUTOR chỉ dẫn từ bỏ a mang đến z phương pháp dùng từ "majority" vào giờ đồng hồ anh


19. Nếu sau “NO” hoặc “NONE OF” là một danh trường đoản cú số không nhiều hoặc ko đếm được thì phân chia rượu cồn trường đoản cú theo hiệ tượng số ít


NO/NONE OF + S(singular+uncountable) + V(singular)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

None of meatwas cookedin this special day.No further information is provided for you unless you are a VIP..No student leaves the room.No example is relevant khổng lồ this case.None of the counterfeit money has been found.

20. Nếu sau “NO” hoặc “NONE OF” là một trong những danh từ đếm được số các thì phân chia động trường đoản cú theo sau theo hiệ tượng số các.


NO/NONE OF S(plural+countable) + V(plural)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

No people are allowed lớn swim in this lakeNo people think alike.None of the books areinterestingNone of my friends knowitNone of us speakFrench

21. khi nhà ngữ là những danh từ bỏ như: pants (quần dài ), trousers (quần), glasses (gương treo mắt), shorts (quần ngắn), shoes, scissors (cái kéo), pliers (mẫu kềm), tongs (mẫu kẹp) thì đụng từ phân chia cồn tự sống số nhiều


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The shoes are on the shelf.My pants are ripped.

IELTS TUTOR lưu giữ ý:

Lúc bao gồm từ : "A pair of " đi trước các danh từ này thì phân tách cồn từ bỏ nghỉ ngơi số ít.A pair of shoes + Verb (singular)A pair of trousers + Verb (singular)A pair of glasses + Verb (singular)IELTS TUTOR xét ví dụ: A pair of shoes is on the shelf.

Xem thêm: Tt, Mẫu Bảng Tạm Ứng Lương Cho Nhân Viên Theo Quyết Định 48, Please Wait


22. Lúc hai danh từ nối cùng nhau bằng OF thì phân chia cồn trường đoản cú theo danh từ vùng phía đằng trước.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The effects of căng thẳng are very sirious.The danh mục of items is on the desk.The experiences of work during study is common for around half of all students.The advertising of credence goods contains both informational và persuasive advertising.The advantage of living in the đô thị is the range of clothes shops.

23. lúc chủ ngữ là tựa đề phlặng ảnh, music... thì đụng tự phân chia theo hình thức số ít.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

Better Days is a 2019 Chinese lãng mạn crime coming of age film directed by Derek Tsang và starring Zhou Dongyu và Jackson Yee.Gone with the Wind is a sweeping thắm thiết story about the American Civil War from the point of view of the Confederacy."Heal the World" is a tuy nhiên recorded by American recording artist Michael Jackson.Tom và Jerry” is my favorite cartoon.

24. khi nhà ngữ là những từ bỏ như: family, staff, team, group, congress, crowd, committee


24.1. Hành rượu cồn của từng thành viên thì phân chia rượu cồn từ sinh sống số những.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

The family are having breakfast.The crowd are becoming excited.The staff were upmix not khổng lồ have been informed.

24.2. Tính chất của đàn kia nlỗi một đơn vị chức năng thì phân tách đụng từ làm việc số ít.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

My family is very conservative.The congress has laws lớn protect wildlife from commercial trade và overhunting.His team gets the best assignments case study.

IELTS TUTOR lý giải Cách sử dụng COLLECTIVE NOUN (Danh từ tập hợp)


25. Nếu sử dụng nhà ngữ mang “IT” thì đụng tự đang phân tách theo nhà ngữ thiết yếu, với thường là số không nhiều.


IELTS TUTOR xét ví dụ:

It is her dogthat often bites people.It is the face of pregnancy that starts from the week13 to 27.It’s disgusting that he turns his radio too loud.

CÙNG IETLS TUTOR THỰC HÀNH


Exercise 1: Chọn câu trả lời đúng nhất nhằm điền vào chỗ trống sống mỗi câu tiếp sau đây.

1. Each student………. answered the first three questions.a. has

b. have

c. have sầu to

d. must

2. Either John or his wife ………breakfast each morning.a. make

b. is making

c. makes

d. made

3. Everytoàn thân who ………. a fever must go home at once.a. has

b. have

c. is having d. are having

4. Five sầu dollars ………all I have on me.a. are

b. is

c. will be

d. have

5. John, along with twenty friends, ………. planning a tiệc ngọt.a. are

b. is

c. has been

d. have sầu been

6. Mathematics……….. the science of quantity.a. was

b. are

c. is

d. were

7. Measles………cured without much difficulty nowadays.a. is

b. are

c. will be

d. have

8. Neither Mary nor her brothers……a consent size for tomorrow’s field trip.a. need

b. needs

c. is needing

d. has need

9. Peter, together with his uncle, ……………fishing.a. have gone

b. has gone

c. go

d. goes

10. The army…………. eliminated this section of the training chạy thử.a. has

b. is having

c. are

d. have

Đáp án: 1A - 2C - 3A - 4B - 5B - 6C - 7A - 8A - 9B - 10A


Exercise 2: Chia cồn từ bỏ nhằm các câu tiếp sau đây tất cả nghĩa.

1. What we need most (be)________books.

2. The English (be) ________proud và independent people.

3. The United States (have) ________a population of 250 million.

4. There (be, not) ________any letters in the mail for you today.

5. Everyone in both cars (be) ________injured in the accident last night.

6. The books borrowed from the library (be) ________on my desk now.

7. The boy who won the two medals (be) ________ a frikết thúc of mine.

8. Bread and butter (be) ________our daily food.

9. The unique of the candies (be) ________poor.

10. Gold, as well as platinum, (have) ________recently risen in price.

Đáp án: 1. is - 2. are - 3. has - 4. aren’t - 5. was - 6. are - 7. is - 8. is - 9. is - 10. has


Exercise 3: Trong số đều câu tiếp sau đây, bao hàm câu đựng một lỗi không nên và có những câu đúng đắn. Nếu câu đó đúng, bỏ qua mất, nếu như câu kia sai, hãy kiếm tìm và sửa lỗi sai.

1. The president, surrounded by secret service agents, is trying to make his way lớn the podium.

2. The buildings is destroyed during the fire are being rebuilt at the taxpayers’ expense.

3. 20 percent of the forest has been destroyed lately.

4. The witnesses saw that most of the fire in the hills was extinguished.

5. Some of the animals from the zoo was released into the animals preserve sầu.

6. All of the students in the class taught by Professor Roberts is required khổng lồ turn in their term papers next Monday.

7. Half of the food that we are serving khổng lồ the guests is still in the refrigerator.

8. We believe that some of the employees is going to lớn get promoted soon.

9. The people in the apartment next to lớn mine are giving a tiệc nhỏ this evening.

10. Each of the doctors in the building need khổng lồ have a separate reception area.

Đáp án:

1. đúng2. is destroyed => destroyed3. đúng4. đúng5. was => were6. is => are7. đúng8. is => are9. đúng10. need => needs

Trên phía trên IELTS TUTOR đã ra mắt cho những quý khách hàng phần lớn ngôi trường hợp chia động từ theo đa số một số loại công ty ngữ khác biệt, mong muốn quý khách hiểu rõ hơn cùng luyện thi IELTS thật xuất sắc. Những kỹ năng và kiến thức này gọi là sự câu kết giữa nhà ngữ cùng động tự, các quý khách hàng chăm chú nhằm thực hiện thiệt đúng đắn.