Passive voice day du cac dang dac biet

Website Luyện thi online miễn phí,khối hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực đường miễn chi phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn giá thành https://lasta.com.vn/uploads/thi-online.png


You watching: Passive voice day du cac dang dac biet

các bài luyện tập trắc nghiệm Passive sầu voice nâng cao, các bài luyện tập Passive sầu voice cải thiện gồm đáp an, các bài luyện tập SPECIAL Passive sầu voice, bài tập PASSIVE VOICE năng cao violet, bài tập Passive sầu voice dạng đặc biệt quan trọng violet, Passive sầu with Reporting Verbs là gì.


See more: Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Tây Ninh Sẽ Phát Triển Mới Ra Sao?

*
Tiếng anh


See more: Định Nghĩa Số 0 Có Phải Là Số Phức Không, Giải Thích Dễ Hiểu Về Số Phức

các bài luyện tập trắc nghiệm Passive voice nâng cao, những bài tập Passive voice nâng cấp có đáp an, bài tập SPECIAL Passive sầu voice, bài tập PASSIVE VOICE năng cao violet, các bài luyện tập Passive voice dạng đặc trưng violet, Passive with Reporting Verbs là gì, I sometimes see hlặng go out, By đứng trước thời hạn, các bài tập luyện trắc nghiệm Passive sầu voice nâng cấp, Passive sầu voice dạng đặc biệt, những bài tập Passive sầu voice, các bài tập luyện SPECIAL Passive voice, Những bài tập Passive sầu voice dạng đặc biệt quan trọng violet, By đứng trước thời hạn, Passive sầu with Reporting Verbs là gì, bài tập PASSIVE VOICE năng cao violet

Chủ đề 12. Câu thụ động nâng cao

A. PHƯƠNG PHÁP. GIẢI1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữMột số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give sầu (đưa), lend (mang lại mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động. Ví dụ: I gavehim>an apple> (O). (Tôi sẽ cho anh ấy một quả táo Apple. )• An táo bị cắn dở was given khổng lồ him. (Một quả táo đã có trao đến anh ta. )• He was given an táo bị cắn dở by me. (Anh ta đã làm được tôi trao cho một trái táo)2. Thể bị động của những hễ trường đoản cú tường thuậtCác động trường đoản cú trần thuật gồm: assume, believe, clayên ổn, consider, expect, feel, find, know, report, say, …- S: nhà ngữ; S': Chủ ngữ bị động- O: Tân ngữ; O': Tân ngữ bị động
Câu công ty độngCâu bị độngVí dụ
S + V + THAT + S' + V' + …Cách 1: S + BE + V3/-ed + khổng lồ V'People say that he is very rich → He is said to be very rich.
Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S' + V'People say that he is very rich → It's said that he is very rich.
3. Câu dữ thế chủ động là câu dựa vào vả
Câu chủ độngCâu bị độngVí dụ
… have someone + V (bare) something…have sầu something + V3/-ed (+ by someone)Thomas has his son buy a cup of coffee. → Thomas has a cup of coffee boughtt by his son. (Thomas nhờ đàn ông download 1 cốc cà phê)
…make someone + V (bare) something… (something) + be made + to V + (by someone)Suzy makes the hairdresser cut her hair. → Her hair is made to cut by the hairdresser. (Suzy nhờ thờ có tác dụng tóc chỉnh lại mái tóc)
… get + someone + to lớn V + something… get + something + V3/-ed + (by someone)Shally gets her husbvà to lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husbvà. (Shally nhờ ck dọn góp đơn vị bếp)
4. Bị hễ với những đụng từ bỏ chỉ ý kiến, ý kiến
Một số đụng từ bỏ chỉ quan điểm ý kiến thường dùng là: think/ say/ suppose/ believe/ consider/ report… (nghĩ rằng/ nói rằng/ mang lại rằng/ tin rằng/ lưu ý rằng/ thông báo rằng…. )Ví dụ:People think he stole his mother’s money. (Mọi người nghĩ về anh ta đem cắp tiền của bà mẹ anh ta. )•It is thoughtthat he stole his mother’s money. •He is thought to have stolenhis mother’s money. 5. Câu chủ động là câu mệnh lệnh1. Thể khẳng định:Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-edVí dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây cây viết xuống)2. Thể lấp định:Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-edVí dụ: Do not take this thành công. → Let this công trình not be taken. (Không đem thành phầm này)

Chủ đề 12. Câu bị động nâng cao

B. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG
Task 1. Chuyển câu sau thanh lịch câu bị động1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house & these cars are going to lớn be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have sầu above sầu sentences been finished?Hướng dẫn giải:1. Was this beautiful dress bought by Mary?2. These old pictures won't be hung in the living room(by me). 3. This factory wasn't built (by the Greens) during the Second World War. 4. This house and these cars are going to be painted for Chrismas day by the Greens. 5. The new president will be interviewed on TV (by tsome people). 6. How many languages are spoken in Canada(by them)?7. Have above sầu sentences been finished?Task 2. Chuyển câu sau sang trọng câu bị động1. John gets his sister to clean his shirt. 2. Anne had had a friover type her composition. 3. Riông chồng will have a barber cut his hair. 4. They had the police arrest the shoplifter. 5. Are you going to have sầu the shoemaker repair your shoes?6. I must have sầu the dentist kiểm tra my teeth. 7. She will have sầu Peter wash her oto tomorrow. 8. They have sầu her tell the story again. Hướng dẫn giải:1. John gets his shirt cleaned. 2. Anne has had her composition typed. 3. Riông xã will have his hair cut. 4. They had the shoplifter arrested. 5. Are you going khổng lồ have your shoes repaired?6. I must have my teeth checked. 7. She will have her car washed tomorrow. 8. They have sầu the story told again. Task 3. Cho dạng đúng của rượu cồn từ bỏ trong ngoặc1. Toshico had her car (repair) . . . . . . . . . . . . . . by a mechanic. 2. Ellen got Marvin (type) . . . . . . . . . . . . . . . . . . her paper. 3. We got our house (paint) . . . . . . . . . . . . . . . . . . last week. 4. Dr Byrd is having the students (write ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a composition. 5. Mark got his transcripts (send). . . . . . . . . . . . . . . . . . . lớn the university. 6. Maria is having her hair (cut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tomorrow. 7. Will Mr. Brown have the porter (carry). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . his luggage to lớn his car?Hướng dẫn giải:1. repaired2. khổng lồ type3. painted4. write5. sent6. cut7. carryTask 4. Chuyển các câu sau sang bị động1. My father waters this flower every morning. 2. John invited Fiona to his birthday tiệc ngọt last night. 3. Her mother is preparing the dinner in the kitchen. 4. We should clean our teeth twice a day. 5. Our teachers have sầu explained the English grammar. 6. Some drunk drivers caused the accident in this thành phố. 7. Tom will visit his parents next month. 8. The manager didn’t phone the secretary this morning. 9. Did Mary this beautiful dress?10. I won’t hang these old pictures in the living room. Hướng dẫn giải:1. This flower is watered (by my father) every morning. 2. Fiomãng cầu was invented lớn John’s birthday buổi tiệc ngọt last month3. The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen. 4. Our teeth should be cleaned twice a day. 5. The English grammar has been explained (by our teacher). 6. The accident was caused in this thành phố (by some drunk drivers). 7. Tom’s parents will be visited (by him) next month. 8. The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning. 9. Was this beautiful dress bought by Mary?10. These old pictures won’t be hung in the living room(by me). Task 5. Choose the best answer1. We can’t go along here because the road……………………A. is repairing B. is repaired C. is being repaired D. repairs2. The story I’ve sầu just read………………. Agatha Christie. A. was written B. was written by C. was written from D. wrote by3. I’m going khổng lồ go out and…………………………………………. A. have cut my hair B. have sầu my hair cut C. cut my hair D. my hair be cut4. Something funny ………………………in class yesterday. A. happened B. was happened C. happens D. is happened5. Many US automobiles……………………in Detroit, Michigan. A. manufacture B. have sầu manufactured C. are manufactured D. are manufacturingHướng dẫn giải:1. C. is being repaired2. B. was written by3. B. have my hair cut4. B. was happened5. C. are manufactured
Câu hỏi12345
Đáp ánCBBBC
Task 6. Change these sentences into lớn Passive voice1. Have you sent the Christmas cards lớn your family?2. The committee appointed Alice secretary for the meeting. 3. He hides the broken cup in the drawer. 4. They keep this room tidy all the time. 5. They all voted the buổi tiệc ngọt a great success. Hướng dẫn giải:1. Have sầu the Christmas cards been sent to lớn your family?2. Alice was appointed secretary for the meeting (by the committee). 3. The broken cup is hidden in the drawer (by him). 4. This room is kept tidy (by them) all the time. 5. The buổi tiệc ngọt was voted a great success (by them). Task 7. Chuyển những câu tất cả 2 tân ngữ sau lịch sự câu bị động1. They paid me a lot of money to lớn bởi the job. 2. The teacher gave sầu each of us two exercise books. 3. Someone will tell hyên that news. 4. They have sent enough money to lớn those poor boys. 5. They have sầu given the women in most countries in the world the right to lớn vote. Hướng dẫn giải:1. I was paid a lot of money khổng lồ bởi vì the job. 2. Each of us was given two exercise books by the teacher. 3. He will be told that news. 4. Those poor boys have sầu been sent enough money. 5. The women in most countries in the world have been given the right to lớn vote. Task 8. Chuyển các câu sau thanh lịch bị động1. The children looked at the woman with a red hat. 2. They have sầu provided the victims with food and clothing. 3. People speak English in almost every corner of the world. 4. You mustn't use this machine after 5:30 p. m. 5. After class, one of the students always erases the chalk board. Hướng dẫn giải:1. The woman with a red hat was looked at by the children. 2. The victims have been provided with food và clothing. 3. English is spoken in almost every corner of the world. 4. This machine mustn't be used after 5:30 p. m. 5. After class, the chalk board is always erased by one of the students. Task 9. Chuyển các câu hỏi sau thanh lịch thể bị động. 1. When will you do the work?2. How are you going to deal with this problem?3. How vì you spkết thúc this amount of money?4. I wonder whether the board of directors will choose Susan or Jane for the position. 5. How did the police find the lost man?Hướng dẫn giải:1. When will the work be done?2. How is this problem going to lớn be dealternative text with?3. How is this amount of money spent?4. I wonder whether Susan or Jane will be chosen for the position by the board of directors. 5. How was the lost man found by the police?Task 10. Cho dạng đúng của những hễ từ bỏ sau đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động).
*
The first diagram (1-illustrate)_________the process of cement manufacture, and the second diagram (2-show)_________ the materials that go inkhổng lồ the production of concrete. It is clear that there are five sầu stages in the production of cement, beginning with the input đầu vào of raw materials & ending with bags of the finished sản phẩm. To produce concrete, four different materials (3-mix)__________ together. At the first stage in the production of cement, limestone & clay (4-crush)__________ to lớn size a powder. This powder then (5-mix)_________ before it passes inlớn a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind)____________, and cement (7-produce)________. Finally, the cement (8-package)____________in large bags. Cement is one of the four raw materials that (9-use)___________ in the production of concrete, along with gravel, s& and water. To be exact, concrete (10-consist)__________ of một nửa gravel, 25% s&, 15% cement & 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer. Hướng dẫn giải:
1. illustrates2. shows3. are mixed4. are crushed5. is then mixed6. is ground7. is produced8. is packaged9. are used10. consists