Khi học câu điều kiện, khó khăn lớn nhất mà hầu như ai cũng gặp phải chính là không phân biệt được loại câu điều kiện hay không hiểu rõ cách dùng, hoàn cảnh sử dụng của từng loại. Hiểu được điều này, bài viết hôm nay của mình sẽ cung cấp cho bạn một số dạng bài tập câu điều kiện để bạn có thể luyện tập, nắm rõ hơn tính chất của từng loại câu để sử dụng chúng hiệu quả và chính xác hơn. 

Câu điều kiện – Các loại và cấu trúc cần nhớ 

1. Câu điều kiện loại 0

Được sử dụng để diễn tả một sự việc nào đó diễn ra như một chân lý, sự thật, điều hoàn toàn tất yếu của cuộc sống hay những quy luật của khoa học. 

Mệnh đề phụ 

Mệnh đề chính 
If + thì hiện tại đơn 

thì hiện tại đơn 

Ex:

Plants die if they don’t get enough water.

Bạn đang xem: Bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anh violet

(Thực vật sẽ chết nếu nó không có đủ nước.)

*

Bài 2: Hãy hoàn thành các câu văn sau theo cách của bạn, lưu ý áp dụng các dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we ………………………………If we go to the coast again. I ………………………………If I ………………………………,I would have taken part in the contest.If ……………………………… , I probably won’t go to the beach. If I had some money to spend. I ………………………………If you heat ice, it ………………………………The fish ……………………………… if the drivers didn’t attract them with foodI would have written you a postcard if I ………………………………If I ………………………………,I would have learned English earlier.……………………………….,the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lại trong các câu sau

It would be better if you go to his house. If she followed my advice, she would be richer now.If you have any trouble, will call him.If you will help me, it would be easier.I think be very happy if you came to my house. If I am a bird, I could fly.If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lose.If Jane didn’t love her, he hadn’t have married her.That plant dies if you don’t water it.If not you work hard, you can’t pass the exam.

Bài 4: Gạch chân dưới đáp án đúng để hoàn thành các câu sau 

Nathan might/ can’t go into town tomorrow if he definitely try to catch it! I won’t buy a new mobile phone if it will be/ is too expensive.Would/ Should he go school tomorrow, he will give me this book.If An had learned more words, he could have written/ could written a good report.I would be/ am scared if I saw a shark.What will/ would happen if I press this button?Which country would you visit if you had/ would have lost of money. If I had taken that job, I would be/ were a millionaire now. Were/ If were I you, I would buy this houseThe students would have solved the problem if they used/ had used their textbooks.

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu văn sau

1. If it ……….. convenient, let’s go out for a drink tonight.

A. be B. is C. was D. were

2. If you need a ticket, I ………. get you one.

A. could 

B. would

C. can 

D. should

3. If Anna ……….. him, she would be very happy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gửi Tin Nhắn Từ Máy Tính Đến Điện Thoại Di Động Miễn Phí

A. would meet B. will meet C. met D. should meet

4. Had you told her that this was going to happen, she ……….. it.

A. would have never believed

B. don’t believe

C. hadn’t believed

D. can’t believe

5. Do you think there would be less conflict in the world if all people ………….the same language?

A. spoke B. speak C.had spoken D. will speak

6. According to the timetable, if the train ………. on time, we ……… arrive at 5.30.

A. leaves/ would B. left/ would C. leaves/ will D. was leaving/ would

7. ……….. more help, I could call my neighbour.

A. Should I need B. Needed C. I have needed D. I should need

8. Come on! _____ you hurry, you’ll miss the plane!

A. if B. unless C. in case D. supposed

9. If we ………. at the map we wouldn’t be lost.

A. had look

B. had looked 

C. have looked 

D. have look

10. If I was a good cook, I ……. invited them to lunch.

A. would have 

B. would had 

C. had 

D. will have

Bài 6: Hoàn thành các câu văn sau từ những từ gợi ý cho trước và chia động từ cho đúng

What/ you/ do/ ,/ if/ lost/ your handbag?People/ live/ in peace/,/ if/ stop/ fight.You/ come/,/ if/ you/ had/ more/ time?Unless/ Jane/ more/ hard – working/,/ get/ low marks.If/ I/ ill/,/ would/ you/ visit/ me?

2. Hướng dẫn làm bài tập câu điều kiện

Bài 1: Hoàn thành các câu văn sau với dạng đúng của từ trong ngoặc với các dạng của câu điều kiện

will miss lostwould not be will help woke won’t go drovewouldn’t watch stop would travel 

Bài 2: Hãy hoàn thành các câu văn sau theo cách của bạn, lưu ý áp dụng các dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we can go out.If we go to the coast again, I‘ll definitely look for another submarine trip.If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.If it’s not sunny at the weekend, I probably won’t go to the beach.If I had some money to spend. I would buy that T-shirt.If you heat ice, it turns to water.The fish would be too frightened to approach if the drivers didn’t attract them with food.I would have written you a postcard if I had had your address.If I were you, I would have learned English earlier.Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. 

= If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: Tìm lỗi sai và sửa lại trong các câu sau

would be ⇒ will befollowed ⇒ had followedwill ⇒ pleasewill help ⇒ helpedlose ⇒ lost am ⇒ werehadn’t ⇒ wouldn’tdies ⇒ will die dies ⇒ will dieIf not ⇒ unless

Bài 4: Gạch chân dưới đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

mightisshouldcould have writtenwould bewill hadwould be Were had used 

Bài 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu văn sau

BCCAACABBA

Bài 6: Hoàn thành các câu văn sau từ những từ gợi ý cho trước và chia động từ cho đúng

What would you have done, if you lost your handbag?People will live in peace if they stop fighting.Would you have come, if you had had more time ?Unless Jane is more hard – working, he will get low marks. If I were ill, would you visit me?

Luyện tập với các bài tập vận dụng là cách học hiệu quả, phổ biến nhất giúp bạn ghi nhớ bài học tốt hơn và sử dụng được kiến thức nhiều hơn trong thực tế. 

Hi vọng với những dạng bài tập về câu điều kiện mà mình đã cung cấp ở trên, sau khi hoàn thành xong các bài bạn sẽ có thể hiểu được rõ hơn về các loại câu điều kiện và ghi nhớ chúng lâu hơn.