Khi học tập câu điều kiện, khó khăn lớn số 1 mà hầu như ai ai cũng gặp phải chính là không phân biệt được loại câu đk hay không làm rõ cách dùng, hoàn cảnh sử dụng của từng loại. Hiểu được điều này, bài viết hôm nay của mình sẽ cung cấp cho mình một số dạng bài tập câu điều kiện để chúng ta cũng có thể luyện tập, nắm rõ hơn tính chất của từng nhiều loại câu để áp dụng chúng hiệu quả và chính xác hơn. 

Câu đk – các loại và cấu trúc cần nhớ 

1. Câu đk loại 0

Được thực hiện để diễn tả một sự việc nào đó ra mắt như một chân lý, sự thật, điều trọn vẹn tất yếu đuối của cuộc sống thường ngày hay gần như quy chính sách của khoa học. 

Mệnh đề phụ 

Mệnh đề chính 
If + thì lúc này đơn 

thì bây giờ đơn 

Ex:

Plants die if they don’t get enough water.

Bạn đang xem: Bài tập sửa lỗi sai trong tiếng anh violet

(Thực thứ sẽ bị tiêu diệt nếu nó không tồn tại đủ nước.)

*

Bài 2: Hãy dứt các câu văn sau theo phong cách của bạn, để ý áp dụng những dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we ………………………………If we go khổng lồ the coast again. I ………………………………If I ………………………………,I would have taken part in the contest.If ……………………………… , I probably won’t go lớn the beach. If I had some money lớn spend. I ………………………………If you heat ice, it ………………………………The fish ……………………………… if the drivers didn’t attract them with foodI would have written you a postcard if I ………………………………If I ………………………………,I would have learned English earlier.……………………………….,the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: tìm kiếm lỗi sai cùng sửa lại trong các câu sau

It would be better if you go to his house. If she followed my advice, she would be richer now.If you have any trouble, will call him.If you will help me, it would be easier.I think be very happy if you came to lớn my house. If I am a bird, I could fly.If the goalkeeper didn’t catch the ball, they lose.If Jane didn’t love her, he hadn’t have married her.That plant dies if you don’t water it.If not you work hard, you can’t pass the exam.

Bài 4: gạch chân dưới giải đáp đúng để ngừng các câu sau 

Nathan might/ can’t go into town tomorrow if he definitely try to catch it! I won’t buy a new mobile phone if it will be/ is too expensive.Would/ Should he go school tomorrow, he will give me this book.If An had learned more words, he could have written/ could written a good report.I would be/ am scared if I saw a shark.What will/ would happen if I press this button?Which country would you visit if you had/ would have lost of money. If I had taken that job, I would be/ were a millionaire now. Were/ If were I you, I would buy this houseThe students would have solved the problem if they used/ had used their textbooks.

Bài 5: Chọn đáp án đúng để kết thúc các câu văn sau

1. If it ……….. Convenient, let’s go out for a drink tonight.

A. Be B. Is C. Was D. Were

2. If you need a ticket, I ………. Get you one.

A. Could 

B. Would

C. Can 

D. Should

3. If Anna ……….. Him, she would be very happy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Gửi Tin Nhắn Từ Máy Tính Đến Điện Thoại Di Động Miễn Phí

A. Would meet B. Will meet C. Met D. Should meet

4. Had you told her that this was going khổng lồ happen, she ……….. It.

A. Would have never believed

B. Don’t believe

C. Hadn’t believed

D. Can’t believe

5. Vì chưng you think there would be less conflict in the world if all people ………….the same language?

A. Spoke B. Speak C.had spoken D. Will speak

6. According to lớn the timetable, if the train ………. On time, we ……… arrive at 5.30.

A. Leaves/ would B. Left/ would C. Leaves/ will D. Was leaving/ would

7. ……….. More help, I could hotline my neighbour.

A. Should I need B. Needed C. I have needed D. I should need

8. Come on! _____ you hurry, you’ll miss the plane!

A. If B. Unless C. In case D. Supposed

9. If we ………. At the map we wouldn’t be lost.

A. Had look

B. Had looked 

C. Have looked 

D. Have look

10. If I was a good cook, I ……. Invited them lớn lunch.

A. Would have 

B. Would had 

C. Had 

D. Will have

Bài 6: ngừng các câu văn sau từ phần nhiều từ gợi nhắc cho trước và phân tách động từ cho đúng

What/ you/ do/ ,/ if/ lost/ your handbag?People/ live/ in peace/,/ if/ stop/ fight.You/ come/,/ if/ you/ had/ more/ time?Unless/ Jane/ more/ hard – working/,/ get/ low marks.If/ I/ ill/,/ would/ you/ visit/ me?

2. Giải đáp làm bài xích tập câu điều kiện

Bài 1: chấm dứt các câu văn sau với dạng đúng của từ vào ngoặc với các dạng của câu điều kiện

will miss lostwould not be will help woke won’t go drovewouldn’t watch stop would travel 

Bài 2: Hãy kết thúc các câu văn sau theo cách của bạn, xem xét áp dụng những dạng của câu điều kiện 

If it stops raining, we can go out.If we go lớn the coast again, I‘ll definitely look for another submarine trip.If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.If it’s not sunny at the weekend, I probably won’t go to the beach.If I had some money lớn spend. I would buy that T-shirt.If you heat ice, it turns lớn water.The fish would be too frightened lớn approach if the drivers didn’t attract them with food.I would have written you a postcard if I had had your address.If I were you, I would have learned English earlier.Had he driven carefully, the accident wouldn’t have happened. 

= If he had driven carefully, the accident wouldn’t have happened.

Bài 3: tra cứu lỗi sai cùng sửa lại trong những câu sau

would be ⇒ will befollowed ⇒ had followedwill ⇒ pleasewill help ⇒ helpedlose ⇒ lost am ⇒ werehadn’t ⇒ wouldn’tdies ⇒ will die dies ⇒ will dieIf not ⇒ unless

Bài 4: gạch men chân dưới đáp án đúng để hoàn thành các câu sau

mightisshouldcould have writtenwould bewill hadwould be Were had used 

Bài 5: Chọn câu trả lời đúng để xong các câu văn sau

BCCAACABBA

Bài 6: chấm dứt các câu văn sau từ hầu như từ gợi nhắc cho trước và phân chia động từ cho đúng

What would you have done, if you lost your handbag?People will live in peace if they stop fighting.Would you have come, if you had had more time ?Unless Jane is more hard – working, he will get low marks. If I were ill, would you visit me?

Luyện tập cùng với các bài bác tập vận dụng là giải pháp học hiệu quả, phổ biến nhất giúp bạn ghi nhớ bài xích học tốt hơn và thực hiện được loài kiến thức nhiều hơn trong thực tế. 

Hi vọng với những dạng bài bác tập về câu điều kiện mà mình đã cung cấp ở trên, sau khi hoàn thành xong những bài bạn sẽ có thể hiểu được rõ rộng về những loại câu điều kiện và ghi nhớ chúng lâu hơn.