Tổ chức Seminar vào dạy dỗ học môn Hóa đại cưng cửng sinh sống trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP HCM


Bạn đang xem: Cao đẳng cao thắng là trường công hay tư

... - Nội dung nghiên cứu : Chương thơm trình Hóa Đại cưng cửng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. - Phạm vi nghiên cứu và phân tích : trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. - Thời gian nghiên cứu và phân tích : tháng 7/2010 – tháng ... đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhằm nâng cao tác dụng dạy học. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CU ã i tng nghiờn cu: Vic t chc seminar trong dạy học môn Hóa Đại cưng cửng sinh sống trường Cao ng K thut Cao ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP..HCM ÖÖ Vũ Thị Ngọc Mai TỔ CHỨC SEMINAR TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG TPhường. HỒ CHÍ MINH...
*

Một số chiến thuật cách tân và phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng thị thành hồ nước chí minch quy trình 2011 2015


*

Xem thêm: Toner Và Lotion Khác Nhau Thế Nào Dùng Trước Và Những Điều Cần Biết

*

Một số giải pháp quản lý nâng cao quality đội ngũ gia sư dạy dỗ nghề trên trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng tp hồ nước chí minh


*

... PHPHPHPHNNNN1:1:1:1:BBBBiiiiBBBBỏỏỏỏooooCCCCỏỏỏỏooooTrTrTrTrỡỡỡỡnhnhnhnhbbbbyyyyccccỏỏỏỏcccchohohohottttngngngngccccaaaamodunmodunmodunmodunccccnnnnbbbbỏỏỏỏooooccccỏỏỏỏooooTrongthct,cỏcloithụngtindliuhuhtdngtngtvliờntctheothigian.Songthgiibờntrongmỏyvitớnhhontonbngs,vrirc.aaaaccccỏỏỏỏccccththththụụụụngngngngtintintintinddddlilililiuuuuttttngngngngttttvvvvoooommmmỏỏỏỏyyyyttttớớớớnhnhnhnhsssscnphicúmmmmttttthithithithittttbbbb,cúkhnngchuychuychuychuynnnnccccỏỏỏỏccccttttớớớớnnnnhihihihiuuuuttttngngngngttttnythnhttttớớớớnnnnhihihihiuuuussss.ThitbúgilcỏcbchuyniAD(ADC-(ADC-(ADC-(ADC-AnalogAnalogAnalogAnalogDigitalDigitalDigitalDigitalConvertor).Convertor).Convertor).Convertor).Binitngts(analogdigital)lththththnhnhnhnhphphphphnnnnccccnnnnthithithithitttttrongtrongtrongtrongviviviviccccxxxxllllýýýýththththụụụụngngngngtintintintinvvvvccccỏỏỏỏccccccccỏỏỏỏchchchchiiiiuuuukhikhikhikhinnnnssssddddngngngngphphphphngngngngphphphphỏỏỏỏppppssss.TớnhiuthcAnalog.MthhhhththththngngngngtitititippppnhnhnhnhnnnnddddlilililiuuuuphicúcỏcbbbbphphphphnnnngiaogiaogiaogiaotitititippppAnalogAnalogAnalogAnalogDigitalDigitalDigitalDigital(A/D)(A/D)(A/D)(A/D).GiGiGiGiiiiithithithithiuuuuModuleModuleModuleModulechuychuychuychuynnnniiiigmcú8888uuuuvvvvoooottttngngngngtttt.phphphphõõõõnnnngigigigiiiiicaA/Dtrongtrnghpnyl8888bitbitbitbit.iiiinnnnỏỏỏỏppppthamthamthamthamchichichichiuuuuccccúúúúththththllllVDDVDDVDDVDDhocmmmmcccciiiinnnnỏỏỏỏpppptrờnchchchchõõõõnnnnVrefVrefVrefVref.BBBBchuychuychuychuynnnniiiiA/DA/DA/DA/DccccúúúúmmmmttttccccttttớớớớnhnhnhnhllllccccúúúúththththhohohohottttngngngngtrongtrongtrongtrongchchchchSLEEPSLEEPSLEEPSLEEP..ModuleModuleModuleModuleA/DA/DA/DA/Dcú3thanhghiúl:ãA/DResultRegister(ADRES)_ThanhghiktquãA/DControlRegister0(ADCON0)_ThanhghiiukhinãA/DControlRegister1(ADCON1)_ThanhghiiukhinThanhThanhThanhThanhghighighighiADCON0ADCON0ADCON0ADCON0iiiiuuuukhikhikhikhinnnnhohohohottttngngngngcamodulemodulemodulemodule.ThanhThanhThanhThanhghighighighiADCON1ADCON1ADCON1ADCON1cúccccuuuuhhhhỡỡỡỡnhnhnhnhchchchchccccnnnnngngngngcacccchhhhõõõõnnnnccccngngngng.ChChChChõõõõnnnnI/OI/OI/OI/Ocúthcccccuuuuhhhhỡỡỡỡnhnhnhnhnhnhnhnhchchchchõõõõnnnnvvvvoooottttngngngngtttt(cúthliiiinnnnỏỏỏỏppppthamthamthamthamchichichichiuuuu)hocngngngngừừừừvvvvoooorarararassss.SSSSkhkhkhkhiiiichungchungchungchungchochochochoccccỏỏỏỏccccbbbbchuychuychuychuynnnniiiiADCADCADCADCBBBBchuychuychuychuynnnniiiittttngngngngtttt----sssslmnhimvchuychuychuychuynnnniiiinhnhnhnhngngngngththththụụụụngngngngtin,tin,tin,tin,ddddlilililiuuuuttttngngngngttttbiudinccccttttớớớớnhnhnhnhccccaaaaccccỏỏỏỏcccciiiillllngngngngvvvvttttllllýýýýtrongthgiitnhiờnsangsangsangsangddddngngngngmmmmóóóóssss.MMMMóóóósssscdựngtrongququququỏỏỏỏtrtrtrtrỡỡỡỡnhnhnhnhxxxxllllýýýýttttớớớớnnnnhihihihiuuuu,tớnhtoỏntronghhhhththththngngngngmmmmỏỏỏỏyyyyttttớớớớnhnhnhnhvcỏchhhhththththngngngngooooiiiiuuuukhikhikhikhinnnnssss.Núthchinhaihaihaihaichchchchccccnnnnngngngngccccbbbbnnnnlllllngngngngtttthohohohoỏỏỏỏvmmmmóóóóhohohohoỏỏỏỏ.ChuyChuyChuyChuynnnniiiittttngngngngtttt----ssssthchinchcnngchuychuychuychuynnnniiiiththththụụụụngngngngtintintintinddddngngngngttttngngngngtttt(thnglttttớớớớnnnnhihihihiuuuuiiiinnnnỏỏỏỏpppp)sangddddngngngngssss(m(m(m(móóóónhnhnhnhphphphphõõõõn)n)n)n).MMMMchchchchADCADCADCADCnhnhnhnhnnnnttttớớớớnnnnhihihihiuuuuttttngngngngttttddddngngngngiiiinnnnỏỏỏỏppppuuuuvvvvoooovchuynnúththththnhnhnhnhddddngngngngssssuuuurararara.rrrrngngngngddddlilililiuuuuuuuurarararacúthl4,8bit,12,14bit,MMMMchchchchADCADCADCADCbaobaobaobaoggggmmmmbbbbsosososossssỏỏỏỏnhnhnhnh,logiclogiclogiclogiciiiiuuuukhikhikhikhinnnn,thanhthanhthanhthanhghighighighiiiiiuuuukhikhikhikhinnnnvmmmmchchchchchuychuychuychuynnnniiiissss----ttttngngngngttttDACDACDACDAC.Mchchuynitngt-scúcutrỳcnhHỡnh1 BỘCÔNGTHƯƠNGTRƯỜNGCAOĐẲNGKỸTHUẬTCAOTHẮNGKHOACƠKHÍ-CƠĐIỆNTỬBBBBààààiiiiBBBBááááooooCCCCááááooooViViViViĐĐĐĐiiiiềềềềuuuuKhiKhiKhiKhiểểểểnnnnHọvàtênsinhviênbáocáo:ĐặĐặĐặĐặngngngngVVVVũũũũThanhThanhThanhThanhHHHHùùùùngngngngLớp:CCCCĐĐĐĐCCCCĐĐĐĐTTTT10B10B10B10B ... bịk thuật. 21.721.721.721.7ChuyChuyChuyChuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DVídụ21-2chothấylàmthếnàođểthựchiệnmộtchuyểnđổiA/D.CácchânI/Ođượcđặtcấuhìnhnhưngõvàotươngtrường đoản cú.Tàiliệuthamkhảotươngtự(VREF)làthiếtbịVDD.NgắtA/Dđượcchophép,vàA/DchuyểnđổibộđịnhthờilàFRC.CôngviệcchuyểnđổiđượcthựchiệntrêncáckênhAN0.LLLLưưưưuuuuýýýý::::CácbitbitbitbitGO/GO/GO/GO/DONEDONEDONEDONEkhkhkhkhôôôôngngngngnnnnêêêênnnnđặtlầnlượttrongtrongtrongtrongccccùùùùngngngngmmmmộộộộttttchchchchươươươươngngngngtrtrtrtrììììnhnhnhnhtrtrtrtrêêêênnnnA/DA/DA/DA/D,docầnphảithuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnnđđđđiiiiềềềềuuuukikikikiệệệệnnnnththththờờờờiiiigiangiangiangianccccầầầầnnnnthithithithiếếếếtttt.ViViViViệệệệccccxoxoxoxoáááábitbitbitbitGO/DONEGO/DONEGO/DONEGO/DONEtrongmộtchuyểnđổissssẽẽẽẽhhhhủủủủyyyybbbbỏỏỏỏviviviviệệệệccccchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiihihihihiệệệệnnnnttttạạạạiiii.CCCCááááccccthanhthanhthanhthanhghighighighiADRESADRESADRESADRESsẽkhkhkhkhôôôôngngngngđượđượđượđượccccccccậậậậppppnhnhnhnhậậậậttttvớibộphậnhohohohoàààànnnnththththàààànhnhnhnhchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiimmmmẫẫẫẫuuuuA/DA/DA/DA/D.Cótức thị, cácthanhthanhthanhthanhghighighighiADRESADRESADRESADRESsẽtiếptụcchứaccccááááccccgigigigiáááátrtrtrtrịịịịccccủủủủaaaaviviviviệệệệccccchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiđãđãđãđãhohohohoàààànnnnththththàààànhnhnhnhcucucucuốốốốiiiiccccùùùùngngngng(hoặcgiátrịcuốicùngbằngvănbảnđếnthanhghiADRESADRESADRESADRES).SaukhichuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/Dbbbbịịịịhhhhủủủủyyyybbbbỏỏỏỏ,mộtchchchchờờờờđợđợđợđợiiii2TAD2TAD2TAD2TADđượđượđượđượccccyyyyêêêêuuuuccccầầầầuuuutrtrtrtrướướướướcccckhikhikhikhibbbbắắắắttttđầđầđầđầuuuuthuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnntitititiếếếếpppptheotheotheotheo.SauSauSauSaukhikhikhikhichchchchờờờờđợđợđợđợiiii2TAD2TAD2TAD2TADnnnnààààyyyy,việcthuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnnsẽđượcbắtđầuttttựựựựđộđộđộđộngngngngtrtrtrtrêêêênnnnkkkkêêêênhnhnhnhđãđãđãđãchchchchọọọọn.n.n.n.VVVVííííddddụụụụ21-2:21-2:21-2:21-2:LLL Là àààmmmmmmmmộộộộttttchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DHHHHììììnhnhnhnh21-4:21-4:21-4:21-4:CCCChuyhuyhuyhuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DtheotheotheotheochuchuchuchukkkkỳỳỳỳTADTADTADTAD ... )xxxxỏỏỏỏccccnhnhnhnhkhikhikhikhinnnnoooodaodaodaodaongngngngccccaaaabbbbA/DA/DA/DA/Dccccthaythaythaythayiiii.Vớd21-3thhinssosososossssỏỏỏỏnhnhnhnhththththiiiigiangiangiangianththththcccchihihihinnnnchuychuychuychuynnnniiiiA/DA/DA/DA/Dvvvviiiiphphphphõõõõnnnngigigigiiiii4444bitbitbitbitvvvvphphphphõõõõnnnngigigigiiiii8888bitbitbitbit.Vớdchothitbhotngtns20Mhz(xungclockchoA/Dclptrỡnhl32Tosc)vgithitrngsau5Tadthỡngaylptcchuynxungclocksang2Tosc.Nhvy2ToscóviphmthigiantithiuTADnhvytbitth4triskhụngcchuyniỳnggiỏtr.Vớd21-3:Thigianchuynicho4bitv8bit...