Cao đẳng cao thắng là trường công hay tư

Tổ chức Seminar vào dạy dỗ học môn Hóa đại cưng cửng sinh sống trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng TP HCM
You watching: Cao đẳng cao thắng là trường công hay tư

... - Nội dung nghiên cứu : Chương thơm trình Hóa Đại cưng cửng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. - Phạm vi nghiên cứu và phân tích : trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. - Thời gian nghiên cứu và phân tích : tháng 7/2010 – tháng ... đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhằm nâng cao tác dụng dạy học. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ KHÁCH THỂ NGHIÊN CU ã i tng nghiờn cu: Vic t chc seminar trong dạy học môn Hóa Đại cưng cửng sinh sống trường Cao ng K thut Cao ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP..HCM ÖÖ Vũ Thị Ngọc Mai TỔ CHỨC SEMINAR TRONG DẠY HỌC MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG TPhường. HỒ CHÍ MINH...
*

Một số chiến thuật cách tân và phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng thị thành hồ nước chí minch quy trình 2011 2015


*See more: Toner Và Lotion Khác Nhau Thế Nào Dùng Trước Và Những Điều Cần Biết

*

Một số giải pháp quản lý nâng cao quality đội ngũ gia sư dạy dỗ nghề trên trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng tp hồ nước chí minh


*See more: Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Ngoại Hạng Anh Mùa Giải Bóng Đá Ngoại Hạng Anh 2011

... PHPHPHPHNNNN1:1:1:1:BBBBiiiiBBBBỏỏỏỏooooCCCCỏỏỏỏooooTrTrTrTrỡỡỡỡnhnhnhnhbbbbyyyyccccỏỏỏỏcccchohohohottttngngngngccccaaaamodunmodunmodunmodunccccnnnnbbbbỏỏỏỏooooccccỏỏỏỏooooTrongthct,cỏcloithụngtindliuhuhtdngtngtvliờntctheothigian.Songthgiibờntrongmỏyvitớnhhontonbngs,vrirc.aaaaccccỏỏỏỏccccththththụụụụngngngngtintintintinddddlilililiuuuuttttngngngngttttvvvvoooommmmỏỏỏỏyyyyttttớớớớnhnhnhnhsssscnphicúmmmmttttthithithithittttbbbb,cúkhnngchuychuychuychuynnnnccccỏỏỏỏccccttttớớớớnnnnhihihihiuuuuttttngngngngttttnythnhttttớớớớnnnnhihihihiuuuussss.ThitbúgilcỏcbchuyniAD(ADC-(ADC-(ADC-(ADC-AnalogAnalogAnalogAnalogDigitalDigitalDigitalDigitalConvertor).Convertor).Convertor).Convertor).Binitngts(analogdigital)lththththnhnhnhnhphphphphnnnnccccnnnnthithithithitttttrongtrongtrongtrongviviviviccccxxxxllllýýýýththththụụụụngngngngtintintintinvvvvccccỏỏỏỏccccccccỏỏỏỏchchchchiiiiuuuukhikhikhikhinnnnssssddddngngngngphphphphngngngngphphphphỏỏỏỏppppssss.TớnhiuthcAnalog.MthhhhththththngngngngtitititippppnhnhnhnhnnnnddddlilililiuuuuphicúcỏcbbbbphphphphnnnngiaogiaogiaogiaotitititippppAnalogAnalogAnalogAnalogDigitalDigitalDigitalDigital(A/D)(A/D)(A/D)(A/D).GiGiGiGiiiiithithithithiuuuuModuleModuleModuleModulechuychuychuychuynnnniiiigmcú8888uuuuvvvvoooottttngngngngtttt.phphphphõõõõnnnngigigigiiiiicaA/Dtrongtrnghpnyl8888bitbitbitbit.iiiinnnnỏỏỏỏppppthamthamthamthamchichichichiuuuuccccúúúúththththllllVDDVDDVDDVDDhocmmmmcccciiiinnnnỏỏỏỏpppptrờnchchchchõõõõnnnnVrefVrefVrefVref.BBBBchuychuychuychuynnnniiiiA/DA/DA/DA/DccccúúúúmmmmttttccccttttớớớớnhnhnhnhllllccccúúúúththththhohohohottttngngngngtrongtrongtrongtrongchchchchSLEEPSLEEPSLEEPSLEEP..ModuleModuleModuleModuleA/DA/DA/DA/Dcú3thanhghiúl:ãA/DResultRegister(ADRES)_ThanhghiktquãA/DControlRegister0(ADCON0)_ThanhghiiukhinãA/DControlRegister1(ADCON1)_ThanhghiiukhinThanhThanhThanhThanhghighighighiADCON0ADCON0ADCON0ADCON0iiiiuuuukhikhikhikhinnnnhohohohottttngngngngcamodulemodulemodulemodule.ThanhThanhThanhThanhghighighighiADCON1ADCON1ADCON1ADCON1cúccccuuuuhhhhỡỡỡỡnhnhnhnhchchchchccccnnnnngngngngcacccchhhhõõõõnnnnccccngngngng.ChChChChõõõõnnnnI/OI/OI/OI/Ocúthcccccuuuuhhhhỡỡỡỡnhnhnhnhnhnhnhnhchchchchõõõõnnnnvvvvoooottttngngngngtttt(cúthliiiinnnnỏỏỏỏppppthamthamthamthamchichichichiuuuu)hocngngngngừừừừvvvvoooorarararassss.SSSSkhkhkhkhiiiichungchungchungchungchochochochoccccỏỏỏỏccccbbbbchuychuychuychuynnnniiiiADCADCADCADCBBBBchuychuychuychuynnnniiiittttngngngngtttt----sssslmnhimvchuychuychuychuynnnniiiinhnhnhnhngngngngththththụụụụngngngngtin,tin,tin,tin,ddddlilililiuuuuttttngngngngttttbiudinccccttttớớớớnhnhnhnhccccaaaaccccỏỏỏỏcccciiiillllngngngngvvvvttttllllýýýýtrongthgiitnhiờnsangsangsangsangddddngngngngmmmmóóóóssss.MMMMóóóósssscdựngtrongququququỏỏỏỏtrtrtrtrỡỡỡỡnhnhnhnhxxxxllllýýýýttttớớớớnnnnhihihihiuuuu,tớnhtoỏntronghhhhththththngngngngmmmmỏỏỏỏyyyyttttớớớớnhnhnhnhvcỏchhhhththththngngngngooooiiiiuuuukhikhikhikhinnnnssss.Núthchinhaihaihaihaichchchchccccnnnnngngngngccccbbbbnnnnlllllngngngngtttthohohohoỏỏỏỏvmmmmóóóóhohohohoỏỏỏỏ.ChuyChuyChuyChuynnnniiiittttngngngngtttt----ssssthchinchcnngchuychuychuychuynnnniiiiththththụụụụngngngngtintintintinddddngngngngttttngngngngtttt(thnglttttớớớớnnnnhihihihiuuuuiiiinnnnỏỏỏỏpppp)sangddddngngngngssss(m(m(m(móóóónhnhnhnhphphphphõõõõn)n)n)n).MMMMchchchchADCADCADCADCnhnhnhnhnnnnttttớớớớnnnnhihihihiuuuuttttngngngngttttddddngngngngiiiinnnnỏỏỏỏppppuuuuvvvvoooovchuynnúththththnhnhnhnhddddngngngngssssuuuurararara.rrrrngngngngddddlilililiuuuuuuuurarararacúthl4,8bit,12,14bit,MMMMchchchchADCADCADCADCbaobaobaobaoggggmmmmbbbbsosososossssỏỏỏỏnhnhnhnh,logiclogiclogiclogiciiiiuuuukhikhikhikhinnnn,thanhthanhthanhthanhghighighighiiiiiuuuukhikhikhikhinnnnvmmmmchchchchchuychuychuychuynnnniiiissss----ttttngngngngttttDACDACDACDAC.Mchchuynitngt-scúcutrỳcnhHỡnh1 BỘCÔNGTHƯƠNGTRƯỜNGCAOĐẲNGKỸTHUẬTCAOTHẮNGKHOACƠKHÍ-CƠĐIỆNTỬBBBBààààiiiiBBBBááááooooCCCCááááooooViViViViĐĐĐĐiiiiềềềềuuuuKhiKhiKhiKhiểểểểnnnnHọvàtênsinhviênbáocáo:ĐặĐặĐặĐặngngngngVVVVũũũũThanhThanhThanhThanhHHHHùùùùngngngngLớp:CCCCĐĐĐĐCCCCĐĐĐĐTTTT10B10B10B10B ... bịk thuật. 21.721.721.721.7ChuyChuyChuyChuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DVídụ21-2chothấylàmthếnàođểthựchiệnmộtchuyểnđổiA/D.CácchânI/Ođượcđặtcấuhìnhnhưngõvàotươngtrường đoản cú.Tàiliệuthamkhảotươngtự(VREF)làthiếtbịVDD.NgắtA/Dđượcchophép,vàA/DchuyểnđổibộđịnhthờilàFRC.CôngviệcchuyểnđổiđượcthựchiệntrêncáckênhAN0.LLLLưưưưuuuuýýýý::::CácbitbitbitbitGO/GO/GO/GO/DONEDONEDONEDONEkhkhkhkhôôôôngngngngnnnnêêêênnnnđặtlầnlượttrongtrongtrongtrongccccùùùùngngngngmmmmộộộộttttchchchchươươươươngngngngtrtrtrtrììììnhnhnhnhtrtrtrtrêêêênnnnA/DA/DA/DA/D,docầnphảithuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnnđđđđiiiiềềềềuuuukikikikiệệệệnnnnththththờờờờiiiigiangiangiangianccccầầầầnnnnthithithithiếếếếtttt.ViViViViệệệệccccxoxoxoxoáááábitbitbitbitGO/DONEGO/DONEGO/DONEGO/DONEtrongmộtchuyểnđổissssẽẽẽẽhhhhủủủủyyyybbbbỏỏỏỏviviviviệệệệccccchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiihihihihiệệệệnnnnttttạạạạiiii.CCCCááááccccthanhthanhthanhthanhghighighighiADRESADRESADRESADRESsẽkhkhkhkhôôôôngngngngđượđượđượđượccccccccậậậậppppnhnhnhnhậậậậttttvớibộphậnhohohohoàààànnnnththththàààànhnhnhnhchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiimmmmẫẫẫẫuuuuA/DA/DA/DA/D.Cótức thị, cácthanhthanhthanhthanhghighighighiADRESADRESADRESADRESsẽtiếptụcchứaccccááááccccgigigigiáááátrtrtrtrịịịịccccủủủủaaaaviviviviệệệệccccchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiđãđãđãđãhohohohoàààànnnnththththàààànhnhnhnhcucucucuốốốốiiiiccccùùùùngngngng(hoặcgiátrịcuốicùngbằngvănbảnđếnthanhghiADRESADRESADRESADRES).SaukhichuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/Dbbbbịịịịhhhhủủủủyyyybbbbỏỏỏỏ,mộtchchchchờờờờđợđợđợđợiiii2TAD2TAD2TAD2TADđượđượđượđượccccyyyyêêêêuuuuccccầầầầuuuutrtrtrtrướướướướcccckhikhikhikhibbbbắắắắttttđầđầđầđầuuuuthuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnntitititiếếếếpppptheotheotheotheo.SauSauSauSaukhikhikhikhichchchchờờờờđợđợđợđợiiii2TAD2TAD2TAD2TADnnnnààààyyyy,việcthuthuthuthunhnhnhnhậậậậnnnnsẽđượcbắtđầuttttựựựựđộđộđộđộngngngngtrtrtrtrêêêênnnnkkkkêêêênhnhnhnhđãđãđãđãchchchchọọọọn.n.n.n.VVVVííííddddụụụụ21-2:21-2:21-2:21-2:LLL Là àààmmmmmmmmộộộộttttchuychuychuychuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DHHHHììììnhnhnhnh21-4:21-4:21-4:21-4:CCCChuyhuyhuyhuyểểểểnnnnđổđổđổđổiiiiA/DA/DA/DA/DtheotheotheotheochuchuchuchukkkkỳỳỳỳTADTADTADTAD ... )xxxxỏỏỏỏccccnhnhnhnhkhikhikhikhinnnnoooodaodaodaodaongngngngccccaaaabbbbA/DA/DA/DA/Dccccthaythaythaythayiiii.Vớd21-3thhinssosososossssỏỏỏỏnhnhnhnhththththiiiigiangiangiangianththththcccchihihihinnnnchuychuychuychuynnnniiiiA/DA/DA/DA/Dvvvviiiiphphphphõõõõnnnngigigigiiiii4444bitbitbitbitvvvvphphphphõõõõnnnngigigigiiiii8888bitbitbitbit.Vớdchothitbhotngtns20Mhz(xungclockchoA/Dclptrỡnhl32Tosc)vgithitrngsau5Tadthỡngaylptcchuynxungclocksang2Tosc.Nhvy2ToscóviphmthigiantithiuTADnhvytbitth4triskhụngcchuyniỳnggiỏtr.Vớd21-3:Thigianchuynicho4bitv8bit...