1. Trong Microsoft Word 2010, với thao tác bấm phím chuột phải tại khung soạn thảo văn bản, người ta thực hiện:

Bạn đang xem: Đề thi powerpoint nâng cao

2. Trong Microsoft Word 2010, khi vào File −> Option −> Save −> Default file location: −> kích chọn Browse, người ta thực hiện:
5. Trong Microsoft Word 2010, để nhập dữ liệu và di chuyển trong table, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Nhấn phím Tab để di chuyển qua ô kế tiếp, nhấn tổ hợp phím Shift + Tab để đi theo hướng ngược lại.
B. Nhấn phím Enter để di chuyển qua ô kế tiếp, nhấn tổ hợp phím Shift + Enter để đi theo hướng ngược lại.
C. Nhấn phím mũi tên phải để di chuyển qua ô kế tiếp, nhấn phím mũi tên trái để đi theo hướng ngược lại.
D. Nhấn phím mũi tên lên để di chuyển qua ô kế tiếp, nhấn phím mũi tên xuống để đi theo hướng ngược lại.
6. Trong Microsoft Word 2010, khi lựa chọn như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

*


7. Trong Microsoft Word 2010, khi sửa đổi một tùy chọn định dạng trong một style, phát biểu nào sau đây là đúng:
10. Trong Microsoft Word 2010, khi chèn hình ảnh vào trong một văn bản và chọn "Behind Text" trong hình vẽ, người ta thực hiện:

*


11. Trong Microsoft Word 2010, sau khi dán một nội dung văn bản, khi chọm ô có chữ A của Paste Options trong hình vẽ, người ta thực hiện:

*


12. Trong Microsoft Word 2010, để chụp ảnh một ứng dụng đang chạy hay một cửa sổ đang được mở để chèn vào ngay tại vị trí con trỏ, người ta thực hiện:
14. Trong Microsoft Word 2010, lặp lại tự động các dòng tiêu đề (tên các cột) của bảng ở đầu mỗi trang, trong hộp thoại Table Properties như hình vẽ, người ta lựa chọn:

*


17. Trong Microsoft Word 2010, để in văn bản theo thứ tự ngược từ trang 40 đến trang 1 (reverse order), người ta thực hiện:
19. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển nội dung văn bản trong table sang văn bản, chức năng nào sau đây được sử dụng:
22. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi chọn một vùng (range) và bấm vào "Less Than…" của "Highlight Cells Rules" trong "Conditional Formating" như hình vẽ, người ta sẽ nhập vào 1 con số để có hiệu ứng:

*


24. Trong Microsoft Excel 2010, giả sử tại ô A1 chứa giá trị 28450, để tại ô B1 có kết quả là 28000, người ta gõ vào công thức:
26. Trong Microsoft Excel 2010, để Paste một vùng đã chọn, khi sử dụng các lựa chọn dán đặc biệt (paste special) như hình vẽ, để chỉ lấy các công thức trong các ô chép, người ta lựa chọn:

*


27. Trong Microsoft Excel 2010, để chọn hàm tính tổng của một dãy số, với menu của AutoSum (viền đỏ) như trong hình vẽ, người ta lựa chọn:

*


28. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô A2 có giá trị 2017 - kiểu chuỗi, tại ô B2 gõ công thức =VALUE(A2) & 2, người ta nhận được kết quả:
31. Trong Microsoft Excel 2010, với một worksheet như hình vẽ, khi gõ công thức=INDEX(B2:C5, 3,1), người ta nhận được kết quả:

*


33. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi đã vẽ biểu đồ theo dang cột và muốn thay đổi giá trị khởi đầu là giá trị nhỏ nhất trên trục, với lựa chọn "Axits Options" của hộp thoại "Format Axis" trong hình vẽ, người ta thay đổi:

*


34. Trong Microsoft Excel 2010, với chế độ bảo mật: “Protect Workbook structure”, người ta thực hiện:

Xem thêm: Cách Nhận Biết Iphone Được Sản Xuất Ở Đâu ? Những Nước Tham Gia Sản Xuất Linh Kiện Cho Iphone

35. Trong Microsoft Excel 2010, với một worksheet như trong hình vẽ, khi gõ vào công thức =INDEX(B2:C5, 3,1), người ta nhận được kết quả:

*


36. Trong Microsoft Excel 2010, với một worksheet như trong hình vẽ, khi gõ vào công thức =MATCH(A1, A1:C1), người ta nhận được kết quả:

*


37. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ, với Ô kết quả là các ký tự bên trái dấu “_”, để điền công thức cho ô C2, người ta lựa chọn:

*


38. Trong Microsoft Excel 2010, cho bảng số liệu như trong hình vẽ, với ô kết quả là các ký tự giữ 2 dấu “_”, khi gõ công thức tại ô B2, người ta thực hiện:

*


40. Trong Microsoft Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều ô, người ta thực hiện:
B. Có thể điều chỉnh layout của một slide bằng cách sao chép định dạng (format painter) từ một slide khác
43. Trong Microsoft Powerpoint 2010, trong chức năng Animation - Timingcủa PowerPoint, thông số nào sau đây không có:
45. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

*


46. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi vào Insert −> Illustrations −> Chart để chèn một biểu đồ, biểu đồ như trong hình vẽ thuộc loại nào:

*


47. Trong Microsoft Powerpoint 2010, khi chèn một đối tượng âm thanh vào Slide, chức năng nào trong thẻ PlayBack được dùng để chạy bài nhạc qua tất cả các Slide:
49. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide, người ta thực hiện:
50. Trong Microsoft Powerpoint 2010, với các chuyển cảnh khi lasta.com.vnết kế (Slide transitions), chế độ View nào giúp người ta làm việc tốt nhất:
51. Trong Microsoft Powerpoint 2010, trong Header & footer như trong hình vẽ, lựa chọn “Don’t show on title slide” có tác dụng gì:

*


52. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để chọn cách xuất hiện của đối tượng trong hiệu ứng, khi vào Animations −> Effect Options như trong hình vẽ, để chọn cho đối tượng di chuyển từ phía trên - bên trái, người ta lựa chọn:

*


53. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để chọn kiểu hiệu ứng cho một đối tượng, khi vào Animations −> Animation Styles như trong hình vẽ, nhóm hiệu ứng Entrance thực hiện điều gì:

*


54. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để hiệu chỉnh 1 hình trên Slide, sau khi chọn hình và vào Format −> Corrections như trong hình vẽ, các lựa chọn trong "Sharpen and Soften" cho phép người ta thực hiện:

*


55. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để hiệu chỉnh một Audio trên Slide, khi chọn Audio rồi vào Playback −> Trim Audio, với hộp thoại Trim Audio như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

*


56. Trong Microsoft Powerpoint 2010, để hiệu chỉnh một Video trên Slide, khi chọn Video rồi vào Playback −> Trim Video với hộp thoại Trim Video như trong hình vẽ, người ta thực hiện:

*


59. Trong Microsoft Powerpoint 2010, các hiệu ứng cho 2 đối tượng (Star và Heart) trong một Slide được mô tả như trong hình vẽ. khi bắt đầu trình chiếu Slide, phát biểu nào sau đây là đúng:

*


A. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện khi bắt đầu trình chiếu Slide,sau đó đối tượng Heart tự động biến mất khi đối tượng Star xuất hiện xong
B. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện và đối tượng Heart tự động biến mất cùng lúc khi bắt đầu Slide
C. Đối tượng Star sẽ xuất hiện khi Click vào đối tượng Heart, sau đó đối tượng Heart tự động biến mất sau khi đối tượng Star xuất hiện xong
D. Đối tượng Star sẽ tự động xuất hiện và đối tượng Heart tự động biến mất cùng lúc khi click vào đối tượng Heart
60. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi chèn SmartArt vào slide, với hộp thoại "Choose a SmartArt" như trong hình vẽ, nhóm Pyramid bao gồm:

*