Excel cho lasta.com.vn 365 Excel cho lasta.com.vn 365 dành cho máy Mac Excel cho web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của lasta.com.vn 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Bạn đang xem: Tính ma trận bằng excel


Cú pháp

MINVERSE(array)

Cú pháp hàm MINVERSE có các đối số sau đây:

array Bắt buộc. Một mảng số với số hàng và số cột bằng nhau.

Chú thích

Mảng có thể có dạng một phạm vi ô, chẳng hạn như A1:C3; dạng một hằng số mảng chẳng hạn như {1,2,3;4,5,6;7,8,9}; dạng tên của một trong số các dạng này.

Nếu bất kỳ ô nào trong mảng là ô trống hoặc chứa văn bản, thì hàm MINVERSE trả về giá #VALUE! lỗi.

MinVERSE cũng trả về một giá #VALUE! nếu mảng không có số hàng và số cột bằng nhau.

Các ma trận nghịch đảo, như định thức, thường được dùng để giải các hệ phương trình toán học bao gồm một vài biến số. Tích số của ma trận và nghịch đảo của nó là ma trận đơn vị — một mảng vuông trong đó các giá trị đường chéo bằng 1 và các giá trị khác bằng 0.

Xem thêm: Cách Làm Tròn 0.5 Trong Excel Với Hàm Round, Roundup, Cách Làm Tròn Số Đến 0,5 Trong Excel

Ví dụ về cách tính toán ma trận hai hàng, hai cột: giả sử phạm vi A1:B2 chứa các chữ cái a, b, c và d biểu thị cho bốn số bất kỳ. Bảng sau đây thể hiện nghịch đảo của ma trận A1:B2.

Cột A

Cột B

Hàng 1

d/(a*d-b*c)

b/(b*c-a*d)

Hàng 2

c/(b*c-a*d)

a/(a*d-b*c)

Hàm MINVERSE được tính toán với độ chính xác xấp xỉ 16 chữ số, mà điều đó có thể dẫn tới một lỗi số nhỏ khi việc giản ước chưa hoàn tất.

Một số ma trận vuông không thể được đảo nghịch và sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! với hàm MINVERSE. Định thức của ma trận không thể đảo nghịch là 0.

Ví dụ

*

*

Bạn phải nhập công thức ở trên làm công thức mảng để công thức đó hoạt động chính xác. Sau khi bạn nhập công thức, nhấn Enter nếu bạn có đăng ký hiện lasta.com.vn 365; nếu không, hãy nhấn Ctrl+Shift+Enter. Nếu công thức không được nhập dưới dạng công thức mảng, một kết quả duy nhất được trả về.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.